Webtabanlı bu programda Finansal Hesaplamalar kısmında yeni TTK’ya göre avans kar dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Reeskont, Anüitenin Gelecek Değeri, Anüitenin Bugünkü Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Gelecek Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Bugünkü Değeri, Efektif Faiz, Reel Faiz hesaplamaları yapılabilmektedir. 

 Program, İş kanunu ve TFRS’ye göre Kıdem tazminatı hesaplaması ve etkin faiz hesabı yapmaktadır.  Bankalarda kullanılan rotatif kredilerin faizlerinin kontrolü için hesaplamalarda yapılabilir.

Ödenen faizin (borç para alma durumunda) ya da kazanılan faizin (para yatırma durumunda) anapara üzerinden hesaplandığı faiz türüne basit faiz denir.

Her dönemin faizinin bir önceki dönemin faizinin eklendiği anaparalar üzerinden hesaplandığı faiz türüne bileşik faiz denir.

Basit faize ve iç iskonto yöntemine göre reeskont hesabı yapılmaktadır. Alacak ve borç senetleri için sınırsız hesaplama ve muhasebe evrakına ek liste oluşturma...

Anüitenin gelecek değeri, her dönem alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin belirli bir dönem sonunda belirli bir faiz oranıyla ne değere ulaşacağını gösterir.

Anüitenin bugünkü değeri, belirli bir süre içerisinde her dönem alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değerini gösterir.

Eşit olmayan ödemelerin bugünkü değeri, belirli bir süre içerisinde her dönem alınacak ya da verilecek eşit olmayan taksitlerin bugünkü değerini gösterir.

Eşit olmayan ödemelerin gelecek değeri, her dönem alınacak ya da verilecek eşit olmayan taksitlerin belirli bir dönem sonunda belirli bir faiz oranıyla ne değere ulaşacağını gösterir.

Faiz dönemlerinin bir yıldan kısa olması durumunda bir yılda elde edilen gerçek faiz oranını gösterir.

Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir.

Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Etkin faiz oranının hesaplanması sırasında, işletme, gelecekteki kredi zararlarını dikkate almaksızın, ilgili finansal aracın sözlemeye bağlı tüm koşullarını (örneğin peşin ödeme, alım opsiyonu ve benzeri opsiyonlar) göz önünde bulundurmak suretiyle nakit akışlarını tahmin eder.

Belirli teminat karşılığında bankaların işletmelere açtığı limitler çerçevesinde kullandıkları rotatif kredinin ocak-mart dönemi için mart ayı sonunda, mart-haziran dönemi için haziran ayı sonunda, haziran-eylül dönemi için eylül ayı sonunda ve eylül-aralık dönemi için aralık ayı sonunda ödenen faizidir.

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

 

Kıdem tazminatı hesabı TMS/TFRS'ye göre de yapılmaktadır.