KGK'CA  ONAYLANAN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

  1. Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
  2. Uygulamalı Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
  3. Uygulamalı Türkiye Denetim Standartları
  4. Finansal Riskler
  5. Finans
  6. Kurumsal Yönetim

 

http://egikur.kgk.gov.tr/

DİĞER EĞİTİMLER

TEKLİFİ İSTEYİNİZ.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (yeni) Madde/88 ve Geçici Madde/6-1 hükümleri uyarınca, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS), KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE YER ALAN MUHASEBE İLKELERİNE VE BUNLARIN AYRILMAZ PARÇASI OLAN YORUMLARA UYMAK VE BUNLARI UYGULAMAK ZORUNDADIR.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01/01/2013 tarihinde, münferit ve konsolide finansal tablolarını, TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TFRS) uygun olarak hazırlamak ZORUNDADIR.

Bu yasal düzenlemeler karşısında bize göre, “Tam Set Finansal Tabloların” Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine uygun ve karşılaştırmalı olarak hazırlanacağı hususu unutulmamalıdır…  


Bize göre, TMS/TFRS, MESLEK MENSUPLARININ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİDİR! Böyle de olmalıdır…

Bu kapsamda, Finansal Tabloların söz konusu standartlara göre hazırlanmasında ve sunulmasında, başta 3568 sayılı yasaya göre yetki almış serbest muhasebeci/ mali müşavirleri, muhasebe meslek mensuplarını, mali tablo uygulayıcılarını, işletmelerde mali/finans/bütçe yöneticilerini sistem değişikliği anlamında bu günden zorlu ve önemli bir süreç beklemektedir… Uygulayıcıların halen mevcut Tek Düzen Hesap Planı üzerinden ürettikleri mali tabloların,  Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine uygun olarak hazırlanması, mesleki gündemimizde yerini korumakla birlikte, bu konuda sürekli ve anlamlı eğitimlerin önemini özellikle ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu standartların, 2-3 günlük eğitim çalışmaları ile öğrenilmesi/öğretilmesi, sistemin getirdiği kapsamlı ve köklü değişiklikler karşısında beklenmemelidir… Süreç, mevcut sistem ile yeni uygulamaların karşılaştırılabilmesine olanak sağlayan ve her standardın uygulamaları ile birlikte ayrı ayrı ele alınarak özümsenmesini gerektiren uzun süreli eğitimleri zorunlu kılmaktadır. Söz konusu eğitimlere katılanların / katılacakların, her yeni eğitim çalışmasında önceki eğitim bilgilerinin üstüne konulan ve sonraki eğitimin bir önceki eğitimi tamamlayan nitelikte, bir seri eğitim planlaması yapmaları ve eğitim çalışmalarını aksatmadan takip etmeleri önemle önerilir.

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TMS/TFRS uygulamaları konularında eğitim materyalleri (teorik ve tüm standardın muhasebe kayıt ve raporlama örneklerinin uygulandığı) eğitim çalışmaları uygulayıcı ve akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Globalleşmenin egemen olduğu günümüz şartlarında Piyasa ve Ekonomiler hızlı bir şekilde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki Firma sahipleri ve Yöneticiler yatırımları için kaynak sağlamak, var olan kaynaklarını değerlendirmek ve yönetmek için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, finansal tablolar konusunda bilgilenmek ve temel finansal bilgi altyapısına sahip olmak tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Finansal analiz ve finansal tabloları okuma konusunda, bilgi seviyelerini standart seviyenin üstüne çıkarmak için Uygulamalı anlatımlarla; Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar ile ilgili çözümler konusunda uzmanlaşmak ve problemlerin çözümünde Analitik Yaklaşıma sahip olmak ve ihtiyaca cevap verebilecek analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek için uygulamalı eğitim çalışmaları uygulayıcı ve akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Aile Şirketi Kavramı ve Temel Özellikleri

 

Aile Şirketlerinin Gelişimi

Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri

Aile Şirketleri İçin Yeni Açılımlar

Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları

Aile Şirketlerinin Yok Olma Nedenleri

Kurumsallaşma Sürecindeki Değişimler

Kurumsallaşmada Problemleri ve  Kurumsallaşma Düzeyi

Aile Şirketlerinde Yönetim Şekillerinin Organizasyona Etkileri

Aile Şirketlerinin Yönetim Şekilleri

Aile Şirketlerinin Yapısal Özellikleri

Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar

3. Kuşaklar devir ve devir stratejileri

Aile Şirketlerinin Anayasası, Hazırlanması ve Uygulanması Temel Kavramlar

Maliyet muhasebesinin amaçları

Muhasebede maliyet ve gider kavramları

Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması

Mamul Maliyetinin Unsurları

Hammadde maliyetleri

İşçilik maliyetleri

Genel Üretim Maliyetleri

Üretim işletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları

Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi

Sipariş maliyet sistemi

Safha maliyet sistemi

Birleşik imalatta maliyetleme sorunları

Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Maliyetlerin muhasebe sisteminde izlenmesi: 7/A ve 7/B seçenekleri

Satışların maliyeti tablosu

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme