Türkçe | English
GİRİŞ

Finansal Analiz Yöntemleri

TÜM ANALİZLERİNİZ PDF. VEYA WORD ORTAMINDA BİLGİSAYARINIZA İNDİRİN. GERİSİ SİZE KALMIŞ

 

Webtabanlı FIN-MAN programında Kurumlar Vergisi pdf. ve geçici vergi pdf. dokumanlarından aktarılan bilgilerden işletmenin karşılaştırmalı analizi, dikey analizi, oran analizi kendi sektörleriyle karşılaştırmalı olarak otomatik yapılmaktadır. Yapılan analizlerin yorumları girilen finansal bilgilere göre otomatik olarak yapılmakta ve veriler grafik, pasta vb. görsel yöntemlerle anlatılmaktadır.

Ayrıca geleceğe dair finansal projeksiyon yapabilirsiniz.

Programı büronuzdan evinizden, istediğiniz yerden webten bağlanarak kullanabilirsiniz.

 

Ayrıca programda nakit akım tablosu ve analizi otomatik olarak hazırlanmaktadır. Programda işletmelerin rating (derecelendirme) analizi, sektörle karşılaştırmalı olarak hazırlanmakta ve grafiklerle yorumlanmaktadır.

 

Bunlara ilaveten programda işletmenin risk analizi de Z-skor yöntemiyle yapılmaktadır.

 

Programda finansal verilerin yanında diğer bilgiler de kullanılarak verimlilik analizleri de yapılmaktadır.

 

Bütün analizleriniz tek raporda alabilirsiniz.

 

Analiz yöntemleri:

 

1-Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi

 

Bu yöntem, birbirini izleyen iki ya da daha fazla döneme ait finansal tablolardaki tutarlar arasındaki değişimi artış ya da azalış şeklinde tutar ya da yüzde olarak, esas alınan döneme göre saptamak suretiyle uygulanır. Bu yöntem, iki tutar arasındaki farkı hem mutlak rakam ve hem de yüzde olarak göstermeye olanak sağlamakta ve böylece mutlak rakama oransal bir anlam vermek mümkün olabilmektedir. Bu yöntem genellikle iki biçimde uygulanır;

- İki dönemin tutarları yan yana konur ve her  kalemdeki değişme tutar olarak görülür.

- İki dönemin tutarı karşılaştırılır ve aradaki fark artış ya da azalış olarak saptanır. Buna göre bir yorum yapılır.

 

Bu yöntemde, birbirini izleyen iki döneme ilişkin bilançonun aktif, pasif ve gelir tablosunu oluşturan kalemlerdeki değişimler izlenir. Bu yöntem, tutarların dönemler itibariyle seyrini ilk bakışta göstermesi ve fazla bir işlemi gerektirmemesi bakımından çok kullanılmaktadır. Ancak, tutarların, mutlak rakamlar olması nedeniyle enflasyon ayrıca düşünülmelidir. İstenirse mutlak rakamlar enflasyondan arındırılarak karşılaştırılabilir.

 

 

2- Dikey Analiz Yöntemi

 

Dikey yüzde yöntemi analiz edilecek finansal tablolardaki tutarlardan birinin 100 kabul edilmesiyle, öteki tutarların bu bütün içindeki paylarının bulunması yöntemidir. Bilançonun dikey yüzde ile analizinde de aktif ve pasif toplamı 100 kabul edilir. Bu yolla aktifi ve pasifi oluşturan her kalemin aktif ve pasif toplam içindeki payı yüzde olarak bulunur. Bulunan bu yüzdeler kendi içinde ve diğer yıllarla karşılaştırılarak analiz edilebilir.

 

Gelir tablosunun dikey yüzde ile analizinde net satış hasılat tutarı 100 kabul edilir. Gelir tablosunu oluşturan hesapların, satış hasılatı içindeki payı yüzde olarak hesaplanır.

 

Dikey yüzdeler finansal tablolardaki tutarlarla beraber gösterilebileceği gibi ayrı ayrı olarak da gösterilebilir.  İki döneme ait dikey yüzde tablolarından böyle bir çizelge düzenlendiğinde, iki dönemin dikey yüzdelerinin farkları da çizelgede gösterilebilir. Bu tür tablolara “Karşılaştırmalı dikey yüzde tabloları” adı verilir. Özellikle işletmeler arasındaki karşılaştırmalarda bu tür tablolar kullanılmaktadır.

 

 

3- Oran Analizi Yöntemi

 

Oran, işletmenin işlevi veya yapısındaki anlamlı sayılar arasındaki oran olarak tanımlanabilir.Oran yöntemi ile dikey yüzde yöntemi çoğu kez birbirine karıştırılır. Çünkü bazı durumlarda dikey yüzde, bir oran olabilmektedir. Örneğin bilançoda aktifin dikey yüzde ile tahlilinde bulunan sonuçlar aynı zamanda varlık yapısı oranları sonuçlarıdır.

 

Ancak dikey yüzde ile oranların farklı yanları vardır. Oran sonucu her zaman yüzde ile ifade edilmeyebilir. Örneğin likidite oranının 1-2 gibi ifade edilebilir. Ayrıca dikey yüzde ile ortaya çıkarılamayan birçok ilişki ve sonuçlar oran ile bulunabilir.           

 

Şirket finansal tablolarının analizinde en çok kullanılan yöntem “oran analizidir”. Bilanço ya da gelir tablosundan alınan iki rakam birbirine oranlanır. Önemli olan az sayıda oranla doğru sonuçlara ulaşmaktır. Oran analizinin bazı özellikleri şunlardır;

 

- Tek dönemli oran analizi yapılamaz. En az iki dönemin bilanço ve gelir tablosu olmalıdır.

- Endüstri analizi yapılması gerekir.

- Az sayıda oranla anlamlı sonuçlar elde etmek önemlidir.

 

 

Oran Analizinde Kullanılan Oranlar

 

Oranlar işletme faaliyet sonuçları ile finansal durumunu değerlemedeki kullanılış amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

- Likidite Oranları

- Finansal Yapı Oranları

- Faaliyet Oranları

- Karlılık Oranları

 

 

4- Nakit Akış Analizi 

 

Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla kullanıldığı zaman, okuyucuların işletmelerin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar. Nakit akışı bilgisi işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesi ve kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini sağlar. Ayrıca işletmeler arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe uygulamalarının etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının karşılaştırılabilmelerine olanak verir. Tarihi nakit akış bilgisi; gelecekteki nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve kesinliliğinin göstergesi olarak kullanılır. Ayrıca, bu bilgiler, gelecek nakit akışlarına ilişkin geçmişte yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve karlılık, net nakit akışları ve fiyat değişiminin etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

 

 

5- Rating /Derecelendirme

 

Rating (Derecelendirme); bir kuruluşun veya ekonomik birimin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getiremeyeceğini ölçmekte kullanılan bir araç olup; özellikle yatırımcıya yatırımla ilgili riskleri karşılaştırmasına olanak sağlamakta ve karar almasını kolaylaştırmaktadır. Rating analizi, özetle işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde ortaya çıkacaktır. Yapılan derecelendirmede kantitatif analiz kriterlerinden likidite oranları, faaliyet oranları, finansal yapı oranları, karlılık oranları ve büyüme oranları kullanılarak 100 üzerinden bir değerlendirme yapılmakta ve sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırmalı olarak sonuç verilmektedir. Derecelendirmede kullanılacak niteliksel kriterler çerçevesinde, analiz yapılan işletme ve faaliyette bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan değerlendirmeler esas alınarak her bir kriter 5’li ölçek ile puanlandırılmıştır. Puanlamada, hassasiyeti artırmak için 5’li ölçek kullanılmıştır.

 

 

6- Verimlilik Analizi 

 

Verimlilik; sahip olduğumuz kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, performans ve yararlılıklarını en üst düzeye çıkartabilmek demektir. Verimlilik; bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile, bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

 

 

7- Z-Skor Analizi /Finansal Başarısızlık İhtimali

 

Z-Skoru, işletmelerin finansal başarısızlık ile karşılaşma ihtimallerini belirlemede kullanılan tahmin modelidir. Z-Skoru, finansal başarısızlık riski altındaki işletmelere yeniden sağlam bir yapıya kavuşabilmeleri konusunda yön gösterici olmaktadır.

Mali Analiz Programı’nda; işletmenin finansal başarısızlık riskini belirleyebilmek amacıyla belli oranlar arasındaki ilişkileri  ve ağırlıklarını dikkate alarak Z-Skoru hesaplayan Altman ve Springate Modelleri kullanılmaktadır.  

Bütün analizleriniz tek raporda alabilirsiniz.

 

Webtabanlı FIN-MAN programında kar payı avans dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı otomatik olarak yapılmaktadır.

 

Kar, şirketin öz sermayesinde bir artış meydana getirir. Buna bağlı olarak şirket sahibi veya ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki hakları artar. Şirketin bir faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri karı dönem sonunda ortaklarına dağıtması gerekir. Ancak karın tamamının dağıtılması da zorunlu değildir. Karın tamamı dağıtılabileceği bir kısmı da dağıtılabilir. Yapılacak kar dağıtımında belirli esaslara göre yapılmalıdır. Bu dağıtım esasları genellikle şirket sözleşmesinde belirlenir. Kar dağıtımı sırasında sözleşmede belirlenen kurallara uyulması zorunludur.

 

Şirketler yıl sonunda mart ayı içinde yapacakları genel kurul ile kar dağıtabilecekleri gibi yıl içinde de kar payı avansı dağıta bilmektedirler. 

 

Şirketlerin dönem içinde avans kar dağıtımına yönelik usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yönetmeliğe göre gerekli şartlar şunlardır:

·         Şirketin 1. 2. ve 3. Geçici vergi dönemlerinde kar etmiş olması,

·     Şirket Genel Kurulunca avans kar payı dağıtım kararı alınmış olması gereklidir.

 

 

Yönetmeliğe göre, dağıtılacak olan avans kar payı tutarına ulaşmak yani avans kar payı dağıtımı hesaplaması yapmak için şirketin ilgili geçici vergi dönem karından aşağıdaki unsurların indirilmesi gerekmektedir.Bunlar;

 

·         Şirketin varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı,

·         Vergi fon ve mali karşılıkları,

·      Kanun ve esas sözleşme uyarınca ayrılması gereken zorunlu yedek akçeler,

·         Varsa imtiyazlı pay sahipleri için ayrılacak tutarlar,

·         Varsa intifa senedi pay sahipleri için ayrılacak tutarlar,

·         Varsa kara katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarlar.

 

 

Avans kar payı dağıtımına yönelik Genel Kurul ile ilgili aşağıdakilerin bilinmesi gerekmektedir:

 

·     Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin hazır olması gerekmektedir. Oyların çoğunluğunun kar payı avansı dağıtılması yönünde kullanılması gerekmektedir.

·  Limited şirketlerde ise oyların salt çoğunluğunun kar payı avansı dağıtılmasına yönelik kullanılması gerekmektedir.

 

 

Yukarıdaki şartlara uymayan bir şekilde alınacak olan avans kar payı dağıtımı kararının hukuki bir geçerliliğinin bulunmayacağı tabiidir. Dolayısıyla, şirket genel kurulunca alınacak olan kar payı dağıtım avansı ile ilgili kararda oy çoğunluğu ile bu kararların alınması gerekmektedir.

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Close